Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – instytucja publiczna działająca w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Realizuje zadania własne w obszarach: 1. profilaktyka – opracowywanie standardów i ocena stosowania programów profilaktycznych pod względem ich skuteczności; 2. leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych oraz reintegracja społeczna osób dotkniętych problemem narkomanii; 3. ograniczenie podaży narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych; 4. współpraca międzynarodowej z ONZ, WHO oraz z UE: HDG i EMCDDA; 5. prowadzenie badań, opracowywanie raportów i analiz dotyczących problematyki narkomanii; 6. inicjowanie projektów aktów prawnych służących przeciwdziałaniu narkomanii; 7. udzielanie wsparcia merytorycznego instytucjom, placówkom i osobom zajmującym się problematyką narkomanii. KBNP odpowiada za wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych, opracowanie, koordynowanie i monitorowanie wykonania → Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z jego realizacji. KBNP w ramach zadań własnych realizuje krajowe i międzynarodowe projekty dotyczące m.in. profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży używających narkotyków, programów wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków, ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków. KBNP powierza i wspiera wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich finansowanie [ A. Bejma ].

Literatura: M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Zdrowie publiczne w Polsce, Warszawa 2013.

Counterliczniki