Młodzieżowa rada miasta/gminy

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 11:55, 22 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA/GMINY – fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, w jego skład wchodzą młodzi ludzie, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. Reprezentują jako „radni” młodzież danego środowiska lokalnego, zapewniając jej udział w procesie decydowania w sprawach jej dotyczących, wyrażają opinię co do działania lokalnych organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących młodzieży, działają na rzecz zwiększenia zainteresowania młodych ludzi sprawami publicznymi, dbają o lepsze zrozumienie potrzeb młodzieży przez władze lokalne oraz kształtują umiejętności działania na rzecz dobra wspólnoty lokalnej i poczucia odpowiedzialności za nią. M.r. są powoływane uchwałą jednostki samorządu terytorialnego, która nadaje im statut określający szczegółowe kompetencje i zasady działania oraz tryb wyboru radnych [ E. Szulc-Wałecka ].

Literatura: Młodzieżowa Rada Gminy. Aktywność obywatelska młodzieży w społeczności lokalnej, Warszawa 2009 ■ Partycypacja. Dyskutujemy, decydujemy, działamy, red. A. Jarzębska, Kraków 2014.

Counterliczniki