Modernizacja administracji publicznej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

MODERNIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – działania prawne, organizacyjne i strukturalne nakierowane na zwiększenie jakości, terminowości, sprawności i efektywności wykonywania usług publicznych na rzecz obywateli. Celem działań modernizacyjnych jest stałe zwiększanie satysfakcji obywateli z jakości świadczonych przez administrację publiczną zadań oraz budowanie zaufania społeczeństwa do państwa i jego instytucji. W wymiarze ekonomicznym mod.a.p. skupiona na optymalizacji sposobu wykonywania zadań powinna skutkować obniżeniem i zoptymalizowaniem kosztów funkcjonowania administracji publicznej, przy zachowaniu (lub zwiększeniu) jakości i terminowości. Mod.a.p. wynika w dużej mierze z coraz większego zróżnicowania potrzeb i oczekiwań społecznych, które powodują, a nawet wymuszają wysoką specjalizację instytucji publicznych zajmujących się ich realizacją. Termin „modernizacja” jest niejednoznaczny w swojej wymowie. Według założeń teoretycznych właściwych dla nauk politycznych jest to uwarunkowany historycznie proces kształtowania się i rozprzestrzeniania cech uważanych za znamiona nowoczesności, odbywający się poprzez stopniowe, narastające zbliżanie się społeczeństwa w sposób zamierzony, celowy i planowany do uznanego modelu, najczęściej wzorca jakiegoś istniejącego społeczeństwa uznanego za nowoczesne. Zachodzące zmiany dokonują się pod wpływem impulsu, są nieodwracalne i nieuchronne, a procesy modernizacji prowadzą do poprawy efektywności i wydajności realizacji poszczególnych usług publicznych. Mod. utożsamiana jest z rozwojem i postępem, czyli ze zmianą narastającą i korzystną [ K. Mroczka ].

Literatura: M. Grotkowski, Zmiany podmiotowe jako element modernizacji administracji publicznej we współczesnej Polsce, rozprawa doktorska przygotowana na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 ■ K. Mroczka, Wyzwania modernizacyjne służby cywilnej w Polsce, „Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2 ■ G.Rydlewski, Modernizacja administracji, Warszawa 2015.

Counterliczniki