NUTS

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 21:45, 22 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

NUTS (ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) – Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych; klasyfikacja wprowadzająca statystyczny podział obszarów gospodarczych państw członkowskich UE na poziomy regionalne o określonej liczbie ludności, opracowana w UE już w latach siedemdziesiątych. Celem wprowadzenia klasyfikacji było stworzenie systemu ułatwiającego pozyskiwanie i udostępnianie informacji o regionalnych statystykach, np. z zakresu demografii czy rynku pracy. NUTS wykorzystywane jest też do określenia obszarów problemowych, czyli tych, które mogą otrzymać wsparcie finansowe UE. Jednostka terytorialna (jednostka administracyjna) klasyfikowana w NUTS oznacza obszar geograficzny z władzami administracyjnymi uprawnionymi do podejmowania decyzji administracyjnych i strategicznych dla tego obszaru w obrębie prawnych i instytucjonalnych ram obowiązujących w danym państwie członkowskim. NUTS zawiera podział obszarów na pięć kategorii, przy czym w praktyce stosuje się podział na trzy poziomy: NUTS 1: główne ekonomiczno-społeczne regiony UE (największe), w których wyodrębniono jednostki terytorialne poziomu NUTS 2: zasadnicze regiony, które ubiegają się o wsparcie polityki regionalnej (średniej wielkości), a w nich z kolei występują jednostki terytorialne poziomu NUTS 3 (najmniejsze): małe regiony wymagające specjalnego podejścia. Za pomocą klasyfikacji NUTS przeprowadzane są analizy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów UE. Zastosowanie klasyfikacji NUTS wobec jednostek poszczególnych państw członkowskich zmienia się – co trzy lata jest przeprowadzana rewizja klasyfikacji oraz dokonywana modyfikacja w podziałach na jednostki statystyczne, zmiany te polegają bądź na zmianie liczby tych jednostek, bądź na samej zmianie granic jednostek, bez zmiany ich liczby [ M. Chałupczak-Styczeń ].

Literatura: A. Tomaszewicz, Fundusze unijne a rozwój regionalny w Polsce, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego” 2014, nr 94 ■ J. Wilkin, Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji i zmian strukturalnych, [w:] Ekspertyzy do strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. I, Warszawa 2007.

Counterliczniki