Obowiązki urzędników

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

OBOWIĄZKI URZĘDNIKÓW – specyfika pracy w administracji publicznej oznacza, że urzędnik administracji publicznej przede wszystkim ma służyć państwu i obywatelom, przestrzegać zasad konstytucji i innych źródeł prawa oraz świadomie poddawać się ograniczeniom wynikającym z faktu bycia członkiem kadr administracji publicznej (→ misja służby publicznej). Istnieje kilka typów podziałów dotyczących o. urzędników administracji publicznej. Pierwszy to podział na obowiązki ustrojowe i pracownicze. Do o. ustrojowych należy przestrzeganie konstytucji i innych przepisów prawa, zakaz kierowania się w załatwianiu spraw interesem jednostkowym lub grupowym, ochrona interesu państwa, praw człowieka i obywatela oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Do o. pracowniczych należy przestrzeganie zasad współżycia społecznego, czasu pracy, regulaminu pracy i ustalonego porządku, przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, zachowanie tajemnicy służbowej. Drugi sposób podziału wynika z zakresu zadań wykonywanych przez urzędników administracji publicznej – w związku z tym można je podzielić na ogólne, służbowe i pozasłużbowe. Do ogólnych należą o.: złożenia przysięgi, wierności, ochrony interesu państwa, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi (dotyczy interesów materialnych, czyli wydatkowania środków zgodne z celami i zadaniami publicznymi przy jednoczesnym oszczędnym ich zużywaniu), ochrony praw człowieka i obywatela, zachowania bezstronności, niekierowania się interesem jednostkowym lub grupowym, nakaz apolityczności, zakaz strajku. Do o. związanych ze sprawowaniem urzędu należą następujące o.: oddania się służbie, rzetelności i bezinteresowności, posłuszeństwa i lojalności, zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, rozwijania wiedzy zawodowej, gospodarności, przeniesienia się do innej miejscowości lub innego biura (tylko urzędnicy mianowani), przestrzegania czasu pracy obowiązek przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy. Do o. pozasłużbowych należy zaliczyć o. godnego zachowania się urzędnika na służbie i poza służbą [ J. Itrich-Drabarek ].

Literatura: J. Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010.

Counterliczniki