Ochrona informacji niejawnych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH – zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania. System o.i.n. określają zasady: klasyfikowania i.n.; organizowania o.i.n.; przetwarzania i.n.; postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy; postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do o.i.n.; organizacji kontroli stanu zabezpieczenia i.n.; o.i.n. w systemach teleinformatycznych; stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do i.n. [ P. Potejko ].

Literatura: M. Anzel, Poradnik specjalisty ochrony informacji niejawnych, Poznań 2015 ■ P. Potejko, Klauzule ochrony informacji w wybranych państwach, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. VI, Struktura tajemnic, red. A. Gryszczyńska, Warszawa 2016 ■ I. Stankowska, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2014.

Counterliczniki