Odwołanie od decyzji administracyjnej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 12:17, 23 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ – środek zaskarżenia przysługujący stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez → organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa lub na podstawie porozumienia rozstrzyga indywidualne sprawy wydając → decyzję administracyjną. Należy do środków o charakterze samoistnym, bezwzględnie suspensywnym oraz względnie dewolutywnym. Decyzje administracyjne stanowią podstawowy sposób rozstrzygania spraw administracyjnych, a o.o.d.a. jest najpowszechniejszym środkiem zaskarżenia. → Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, tak więc od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie do jednej instancji, ale tylko od decyzji nieostatecznej. O.o.d.a. służy uruchomieniu trybu weryfikacji decyzji w toku instancji. Istotą weryfikacji decyzji jest ponowne merytoryczne rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej. Tryb odwoławczy może zostać zainicjowany tylko na skutek wniesienia odwołania przez stronę, brak jest możliwości wszczęcia postępowania z urzędu. Prawo do o.o.d.a. przysługuje nie tylko stronie, która brała udział w postępowaniu zakończonym decyzją, ale też osobie, która nie brała udziału w postępowaniu, ale jest stroną w rozumieniu k.p.a. Prawo określa termin na wniesienia odwołania licząc od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia. O.o.d.a. wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję; nie jest wymagane szczegółowe uzasadnienie, wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. O.o.d.a. powinno spełniać ogólne wymogi podania przewidziane w k.p.a. Można je wnieść w formie: pisemnej, telegraficznie, dalekopisem, telefaksem lub pocztą elektroniczną, jak też ustnie do protokołu [ B. Springer ].

Literatura: B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003.

Counterliczniki