Ogłaszanie aktów prawa miejscowego

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 12:24, 23 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

OGŁASZANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO – stanowi ostatnią fazę procedury prawotwórczej, warunkującą obowiązywanie przepisów → prawa miejscowego. Zasady i tryb ogłaszania a.p.m. oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa. Akty normatywne ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt prawa miejscowego ustala inny termin. W wojewódzkim dzienniku urzędowym w szczególności ogłaszane są a.p.m. stanowione przez organy gminy i powiatu oraz przez sejmik województwa, a także stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej. Przepisy porządkowe, stanowiące kategorię wyróżniającą a.p.m. w systemie źródeł prawa, ogłasza się w formie obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. Wchodzą w życie, co do zasady, po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia, za który uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu (w uzasadnionych wypadkach mogą wchodzić w życie w terminie krótszym). Jeżeli zwłoka wejścia w życie mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, właściwy organ może zarządzić, iż wejdą w życie z dniem ogłoszenia, przy czym ogłoszenie przepisów porządkowych w ten sposób nie zwalnia z obowiązku ogłoszenia ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zgodnie z ustawą wójt/burmistrz/prezydent miasta zobowiązany jest do przesyłania przepisów porządkowych do wiadomości wójtom/ burmistrzom/prezydentom miast z obszaru sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina. Winien to uczynić najpóźniej następnego dnia po ich ustanowieniu [ S. Kozłowski ].

Literatura: Z. Kopacz, Publikacja aktów prawa miejscowego w Polsce, Olsztyn 2016.

Counterliczniki