Polityka miejska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 23:05, 15 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

POLITYKA MIEJSKA – zespół działań i środków zmierzających do osiągnięcia określonego, zdefiniowanego celu, który jest zbieżny z oczekiwaniami społeczności lokalnej/miejskiej i służy rozwojowi tej społeczności. P.m. realizowana jest na poziomie policy, a nie politics. Głównym celem polityki miejskiej jest zrównoważony rozwój społeczności lokalnej, osiągany poprzez polityki szczegółowe: politykę mieszkalnictwa komunalnego, społeczną, transportowo-komunikacyjną, edukacyjną, kulturalną, zdrowotną czy bezpieczeństwa. W zależności od rozmiaru jednostki samorządu terytorialnego, jej samodzielności, stanu finansów i przepisów prawa krajowego, p.m. inicjowana jest oddolnie bądź odgórnie. Oddolna p.m. ma charakter niezależny i zindywidualizowany poprzez współpracę ruchów miejskich z samorządem, odgórna p.m. jest inicjowana przez władzę wyższego szczebla i stanowi realizację ogólnej strategii państwa. Istnienie inicjatywy oddolnej stanowi przesłankę dla dobrze rozwiniętego lokalnego środowiska deliberatywnego (→demokracja deliberatywna; współrządzenie lokalne) [ B. Celejewski ].

Literatura: OECD, OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011, [b.m.w.] 2011 ■ P. Galès, Urban Policy, [w:] International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, red. J.D. Wright, 2nd ed., Oksford, UK 2015.

Counterliczniki