Tajemnica państwowa i służbowa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 20:30, 26 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

TAJEMNICA PAŃSTWOWA I SŁUŻBOWA – terminy prawne funkcjonujące w ramach systemu o → ochronie informacji niejawnych, obecnie niestosowane w systemie prawnym (zniesione w 2011 r.). Tajemnica państwowa definiowana była jako rodzaj informacji niejawnych (wymienionych w wykazie załączonym do ustawy), której nieuprawnione ujawnienie mogło spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. Tajemnicę służbową definiowano jako informację niejawną niebędącą tajemnicą państwową, uzyskaną w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej [ P. Potejko ].

Literatura: J. Larecki, Wielki leksykon służb specjalnych świata: organizacje wywiadu, kontrwywiadu i policji politycznych świata, terminologia profesjonalna i żargon operacyjny, Warszawa 2007 ■ P. Potejko, K. Mordaszewski, Cz. Rybak, A. Gryszczyńska, Klasyfikacja podstaw prawnych obowiązku zachowania tajemnicy, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. VI, Struktura tajemnic, red. A. Gryszczyńska, Warszawa 2016 ■ S. Zalewski, Ochrona informacji niejawnych. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa osobowego, Płock 2014.

Counterliczniki