Wieloletnia prognoza finansowa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF) – wieloletni (co najmniej czteroletni) plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego sporządzany w układzie poszczególnych lat. WPF obejmuje: 1. wieloletni plan dochodów budżetowych, w podziale na dochody bieżące (w tym dochody podatkowe, subwencje i dotacje) oraz dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku); 2. wieloletni plan wydatków budżetowych, w podziale na wydatki bieżące (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia) i na wydatki majątkowe; 3. wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka); 4. wieloletni plan przychodów budżetowych, w tym kwoty kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych; 5. wieloletni plan rozchodów budżetowych, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych; 6. prognozowaną kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty; 7. wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi); 8. wskaźnik spłaty zobowiązań; 9. przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej; 10. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, czyli wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z: programami finansowanymi z udziałem środków UE lub EFTA oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w JST. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WFP i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. WPF przyjmuje się w formie uchwały organu stanowiącego JST [ T. Strąk ].

Literatura: S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017 ■ P. Walczak, Wieloletnia prognoza finansowa, Warszawa 2015.

Counterliczniki