Administracja Unii Europejskiej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ – celowa działalność prowadzona przez unijne instytucje, agencje oraz jednostki organizacyjne w celu realizacji postanowień traktatów europejskich ( → administracja). A.UE opiera się na analogicznych zasadach, jak administracja narodowa: miejsce interesu narodowego zajmuje interes Unii, odpowiednikami urzędników są urzędnicy i funkcjonariusze unijni (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na zasadzie mianowania w instytucjach i agencjach UE), miejsce organów państwa – instytucje unijne, miejsce przepisów krajowych (m.in. konstytucji, ustaw, rozporządzeń, dekretów) – akty prawa unijnego (m.in. traktaty, dyrektywy, rozporządzenia). Jej organizacja i funkcjonowanie bazują na wzorcach zaczerpniętych z administracji państw członkowskich. A.UE nie ma charakteru jednolitego. Rozróżnia się trzy jej rodzaje: 1. a. polityczną (Rada Europejska i Rada UE), 2. a. biurokratyczną (Komisja i agencje), 3. a. urzędniczą. W sensie urzędniczym a. UE oznacza europejską służbę cywilną, czyli korpus urzędniczy rekrutowany w konkursach na stanowiska w instytucjach i agencjach UE przez Europejski Urząd Doboru Kadr (ang. European Personnel Selection Office). Zgodnie z TFUE instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, wykonując swoje zadania, korzystają ze wsparcia otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej [ K. Tomaszewski ].

Literatura: Ch. Groutage, Jak zostać urzędnikiem Unii Europejskiej, Warszawa 2008 ■ M. Małecki, K. Tomaszewski, Status urzędnika Unii Europejskiej, Warszawa 2005 ■ J. Supernat, Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013

Counterliczniki