Administracja skarbowa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ADMINISTRACJA SKARBOWA (danin publicznych) – segment administracji publicznej odpowiedzialnej za pozyskiwanie dochodów budżetu państwa. A.s. tworzą instytucje odpowiedzialne za wykonywanie zadań przypisanych – w ramach podziału na → działy administracji rządowej – do działu „finanse publiczne”. W jego zakres wchodzą sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa. Minister właściwy ds. finansów publicznych stojący na czele administracji skarbowej odpowiada w szczególności za: realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat; koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi; realizację przepisów dotyczących ceł; współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej; finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie samorządu terytorialnego; dochodzenie należności Skarbu Państwa; gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach; rachunkowość i rewizję finansową; prawo dewizowe; bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego; realizację kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową; koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych; sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych podlega Krajowa Administracja Skarbowa oraz jej szef (który jest z zasady wiceministrem finansów). Skonsolidowaną KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne: izby administracji skarbowej w liczbie 16, urzędy skarbowe w liczbie 400, urzędy celno-skarbowe w liczbie 16, wraz z 45 delegaturami i 144 oddziałami celnymi. Dyrektorzy izb a.s. odpowiadają za nadzór nad wykonywaniem zadań przez naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych. Naczelnicy urzędów skarbowych mają kompetencje odrębnie funkcjonujących do 28 lutego 2017 r. naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewniają też obsługę i wsparcie podatników. Z kolei zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi. Wcześniej (do końca lutego 2017 r.) strukturę terenową służb odpowiedzialnych za pobór danin publicznych tworzyły trzy niezależne od siebie piony: administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych); Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi); kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej oraz 8 ich zamiejscowych ośrodków) [ K. Mroczka ].

Literatura: Efektywna administracja skarbowa, red. Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski, Warszawa 2007.

Counterliczniki