Bezpieczeństwo państwa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA – odnosi się do pozycji prawno-ustrojowej państwa jako formy organizacji społeczeństwa mającej monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Dlatego też należy to pojęcie rozpatrywać w kategoriach prawnych i funkcjonalnych. Stan b.pań. należy postrzegać w możliwości jego nienaruszalnego przetrwania i swobodnego rozwoju. Wiąże się to ściśle z dwoma podstawowymi funkcjami państwa: zewnętrzną i wewnętrzną. W związku z tym możemy wyróżnić dwa rodzaje b.pań.: zewnętrzne i wewnętrzne. To pierwsze ściśle wiąże się z zagrożeniami militarnymi, działalnością wywiadowczą obcych państw oraz z prowadzeniem polityki zagranicznej i utrzymywaniem kontaktów i stosunków międzynarodowych z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Z kolei wewnętrzne b.pań. będzie się koncentrowało na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku obywatelom oraz zapewnieniu porządku konstytucyjnego i stabilności struktur państwowych. Tak rozumiany termin b.pań. ma o wiele węższy zakres przedmiotowy niż bezpieczeństwo narodowe, gdyż dotyczy właściwego i bezpiecznego funkcjonowania najważniejszych instytucji i przestrzegania porządku konstytucyjnego. B.pań. można odnosić do zagrożeń o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Ich źródłem mogą być inne państwa oraz zjawiska o charakterze międzynarodowym, jak np. terroryzm międzynarodowy, ale również wydarzenia społeczne (masowe strajki) zagrażające stabilności ekonomicznej kraju oraz działania skierowane przeciwko porządkowi konstytucyjnemu. Na charakter b.pań. poważny wpływ mają czynniki ustrojowe, prawne i społeczne. Inaczej jest ono postrzegane w państwie demokratycznym, a całkowicie odmiennie w państwie autorytarnym, a tym bardziej totalitarnym. [A. Misiuk]

Literatura: M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Counterliczniki