Fundusze unijne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

FUNDUSZE UNIJNE – UE dysponuje wspólnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów. Dzięki temu sprostanie wyzwaniom jest tańsze i skuteczniejsze, niż gdyby każde państwo członkowskie miało stawiać im czoła indywidualnie. UE udziela wsparcia finansowego i dotacji na realizację wielu różnych projektów i programów, w dziedzinach takich jak: rozwój regionalny i rozwój obszarów miejskich, zatrudnienie i integracja społeczna, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, polityka morska i polityka rybołówstwa, badania naukowe i innowacje, pomoc humanitarna. Środki z f.u. administrowane są zgodnie z surowymi zasadami, aby zagwarantować ścisłą kontrolę nad ich wydatkowaniem oraz zapewnić pełną przejrzystość i rozliczalność. Odpowiedzialność za zarządzanie nimi spoczywa na Komisji Europejskiej oraz na rządach państw członkowskich. Pięć głównych funduszy wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów UE: 1. → Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości; 2. Europejski Fundusz Społeczny – jego głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich, a środki alokowane w ramach projektów mają zwiększać możliwość zatrudnienia i kształcenia; 3. → Fundusz Spójności – jest przeznaczony dla państw członkowskich, których DNB na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju; 4. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – skierowany na wspieranie przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich; 5. Europejski Fundusz Morski i Rybacki – wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich. UE za pośrednictwem f.u. realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną [ K. Tomaszewski ].

Literatura: Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020 ■ C. Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014 ■ M. Krasuska, Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014.

Counterliczniki