Gospodarka komunalna

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

GOSPODARKA KOMUNALNA – działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, samorządowego województwa). Prowadzona jest na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, która nie zawiera legalnej definicji g.k., określa ją jedynie ogólnie jako w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności przez świadczenie usług powszechnie dostępnych. Działalność gospodarcza jest przez ustawodawcę definiowana jako wszelka działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek. Szczególny akcent jest położony na wypracowanie zysku oraz obciążenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wszelką odpowiedzialnością. Od stycznia 2001 r. obowiązuje prawo działalności gospodarczej, rozszerzono katalog w zakresie poszukiwania i eksploatowania zasobów naturalnych. Ustawodawca podkreśla ciągły i zorganizowany charakter prowadzenia działalności gospodarczej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ją prowadzić w dwóch sferach: w sferze komercyjnej działalności gospodarczej oraz w sferze użyteczności publicznej. Do grudnia 2000 r. g.k. prowadzona była na podstawie ustawy z 1988 r. o działalności gospodarczej (tzw. ustawy Wilczka) [ J. Wojnicki ].

Literatura: C. Banasiński i in., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2017 ■ M. Barański i in., Samorząd lokalny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007 ■ A. Miszczuk i in., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2013.

Counterliczniki