Jednostka pomocnicza gminy

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY – wydzielona część terenu gminy, wspólnota terytorialna mieszkańców na obszarze wydzielonym w ramach pomocniczego podziału terytorium gminy – dokonanego uchwałą rady gminy. Celem takiego podziału jest usprawnienie funkcjonowania gminy (gm.) w wypełnianiu przez nią zadań publicznych. Może on zostać dokonany na wniosek mieszkańców albo z inicjatywy organów jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie nazewnictwa jednostek prawo przyznaje gm. dużą swobodę – rada gm. dokonuje podziału, tworząc: → sołectwa, → dzielnice, → osiedla, miasto położone na terenie gminy, ale także jednostki występujące pod inną nazwą, np. rejon (dowolność powoduje, że można np. powołać w mieście sołectwa). Prawo precyzuje natomiast kwestie organów władzy. Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania jednostek pomocniczych określa rada gm. w formie uchwały nadającej statut, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami [ M. Sidor ].

Literatura: B. Matyjaszczyk, Jednostki pomocnicze gminy – analiza uregulowań prawnych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, [online] http://partycypacjaobywatelska.pl/wpcontent/uploads/Jednostki_pomocnicze_gminy.pdf.

Counterliczniki