Dzielnica

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

DZIELNICA – jednostka pomocnicza gminnej (miejskiej) jednostki samorządu terytorialnego tworzona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (→ jednostka pomocnicza gminy). Dz. tworzy rada gminy przyjmując uchwałę, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Organizację i zakres działania dz. określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W ramach dz. na podstawie statutu mogą być powołane jednostki pomocnicze niższego rzędu. W statucie dz. określa się nazwę i obszar, zasady i tryb wyborów organów, organizację i zadania, zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji, zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów dz. Organem uchwałodawczym w dz. jest → rada dzielnicy, organem wykonawczym jest → zarząd dzielnicy, na którego czele stoi → burmistrz dzielnicy. Prawo nie wylicza enumeratywnie zadań i kompetencji organów działających w dz. Zadania wynikają z określenia zakresu działań zarządu i korzystania z mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła, w zakresie ustalonym w statucie. Statut ustala zakres czynności, które władze dz. mogą samodzielnie wykonywać, w zakresie przysługującego jej mienia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do jednostki niższego rzędu [ B. Marczewska ].

Literatura: H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014 ■ H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna: zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

Counterliczniki