Burmistrz dzielnicy

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

BURMISTRZ DZIELNICY – jest przewodniczącym kolegialnego zarządu – organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy miejskiej → dzielnicy (dz.), w jego skład wchodzi burmistrz dzielnicy i jego zastępcy. Omówiony zostanie przypadek b.dz. w m.st. Warszawie. Wybór b.dz. dokonywany jest przez radę dz. w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, zastępcy b.dz. wybierani są na jego wniosek, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia rady dz. zarząd dz. nie zostanie wybrany, prezydent Warszawy – nie później niż w ciągu 14 dni od upływu tego terminu – ma prawo powołać zarząd dz., w tym b.dz. Odwołanie b.dz. następuje na wniosek prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady dz. bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. Odwołanie b.dz. jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu dz. Rada dz. może odwołać zastępcę b. na wniosek b.dz., prezydenta miasta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady dz. zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. W sesjach rady dz. mają obowiązek uczestniczyć b.dz. lub jego zastępcy. B.dz. kieruje pracami zarządu dz. oraz reprezentuje zarząd na zewnątrz. Posiedzenia zarządu dz. zwołuje b. lub wskazany przez niego zastępca, ustalając termin oraz porządek posiedzenia oraz zawiadamiając o nich zastępców b. Posiedzeniom zarządu dz. przewodniczy b. lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca. Uchwały zarządu dz. podpisuje b.dz. lub zastępca, w przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu. B.dz. oraz jego zastępcy wykonują swoje zadania przy pomocy urzędu dzielnicy. (→ jednostka pomocnicza gminy) [ J. Wojnicki ].

Literatura: S. Faliński, Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990–2002: geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność, Warszawa 2013 ■ M. Kulesza, Budowanie samorządu, Warszawa 2008 ■ M. Niziołek, Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Warszawa 2008.

Counterliczniki