Rada dzielnicy

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

RADA DZIELNICY – jest organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jako jednostki pomocniczej, pochodzi z wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, odbywających się w głosowaniu tajnym, jej kompetencje określa statut miasta oraz statut dzielnicy. Zaprezentowane zostaną kompetencje r.dz. w m.st. Warszawie. Do właściwości r.dz. należy opiniowanie projektów uchwał rady miasta dotyczących: uchwalania statutu m.st. Warszawy i statutu dz. oraz ich zmian, a ponadto projektów uchwał rady miasta w części dotyczącej dz.: studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; przystąpienia do sporządzania oraz uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; programów rozwoju miasta; tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic; projektów załącznika dzielnicowego do budżetu miasta; zakresu działania dz., zasad przekazywania dz. składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez dz.; herbu i barw miasta, herbu dz.; nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru dz.; programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kompetencje r.dz. obejmują ponadto sprawy: tworzenia, łączenia, podziału oraz likwidacji jednostek niższego rzędu w dz., określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania; wyboru i odwołania burmistrza dz. oraz pozostałych członków zarządu dz.; przyjmowania sprawozdań z działalności zarządu dz.; wyboru i odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady dz.; tworzenia stałych lub doraźnych komisji rady dz. oraz powoływanie ich członków; występowania do rady miasta z wnioskami o przekazanie dz. zadań i kompetencji z zakresu właściwości miasta; zajmowania stanowisk, wyrażanie opinii oraz zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla dz.; utworzenia rady seniorów dz. oraz nadanie jej statutu. R.dz. może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę miasta; sprawuje funkcje kontrolne wobec działalności zarządu dz. (w szczególności wobec wykonywania przez zarząd uchwał r.dz.) [ J. Wojnicki ].

Literatura: S. Faliński, Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990–2002: geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność, Warszawa 2013 ■ M. Kulesza, Budowanie samorządu, Warszawa 2008 ■ M. Niziołek, Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Warszawa 2008.

Counterliczniki