Kampania wyborcza do samorządu terytorialnego

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KAMPANIA WYBORCZA DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – prowadzenie agitacji wyborczej, która oznacza nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyborów przez prezesa rady ministrów oraz ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania (tzw. cisza wyborcza – zakaz agitacji). Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami samorządowymi. W czasie kampanii zakazane jest prowadzenie agitacji wyborczej: na terenie urzędów administracji rządowej, samorządowej oraz sądów; na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie; na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu ds. obrony narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych; na terenie szkół wobec uczniów. Komitetom wyborczym, których kandydaci zostali zarejestrowani, przysługuje w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej prawo do rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, na koszt tych nadawców [ J. Wojnicki ].

Literatura: Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013 ■ K.W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.

Counterliczniki