Kodeks etyki

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KODEKS ETYKI – katalog standardów zachowań etycznych w postaci logicznie uporządkowanego zbioru zasad i norm etycznych, określający sposób postępowania i zachowania pracowników w danej organizacji. Katalog może być wzbogacony o wskazane zachowania niepożądane lub zabronione w danej organizacji. W administracji publicznej k.e. to zbiór zasad i wartości wyznaczających standardy postępowania urzędników publicznych na rzecz realizacji interesu publicznego. Celem k.e. jest konkretyzowanie, uszczegółowienie norm etyki, dopasowanie do specyfiki danej organizacji oraz przekazania otoczeniu informacji o etycznej orientacji organizacji. W administracji publicznej k.e. mają za zadanie rozpowszechnianie zachowań i postaw etycznych wśród urzędników, co wpływa na usprawnienie działalności administracji oraz zwiększanie zaufania wśród społeczeństwa. Wzmocnienie postaw etycznych pracowników administracji publicznej zwiększa przejrzystość działania sektora publicznego oraz podnosi jakość pracy podmiotów sfery publicznej [ A. Komar ].

Literatura: J. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2016 ■ T. Kowalski, Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji, „Studia Lubuskie” 2005, nr 1.

Counterliczniki