Komisarz rządowy

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KOMISARZ RZĄDOWY – ustanawiany przez prezesa rady ministrów w trybie nadzoru nad organami jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego ds. administracji publicznej. K.rz. przejmuje wykonywanie zadań i kompetencje organów samorządu terytorialnego z dniem powołania. Zakres działania k.rz. jest identyczny jak zakres działania rozwiązanych organów samorządowych, a więc obejmuje np. wydawanie aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego; ustawodawca nie określił formy prawnej tych czynności prawnych, co może powodować pewne problemy, gdyż k.rz. działając jednoosobowo zamiast organu stanowiącego nie może podejmować uchwał, które przynależą dla ciał kolegialnych. Rozstrzygnięcia organów nadzoru w sprawie zawieszenia organów samorządu terytorialnego i ustanowienia → zarządu komisarycznego podlegają zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. W konsekwencji wspomniane rozstrzygnięcia stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi lub z dniem prawomocnego orzeczenia sądu odrzucającego lub oddalającego skargę [ J. Wojnicki ].

Literatura: H. Izdebski, Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014 ■ E. Ochendowski, Prawo administracyjne; część ogólna, Toruń 2013 ■ E. Zieliński, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Counterliczniki