Konsultacje społeczne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KONSULTACJE SPOŁECZNE – proces, w którym przedstawiciele władz publicznych (rządowych, samorządowych) przedstawiają obywatelom, organizacjom społecznym i zawodowym swoje zamiary, dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne obywateli. K.s. nie ograniczają się tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. K.s. jako forma partycypacji to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób, bezpośrednio lub pośrednio, dotkną skutki proponowanych przez administrację publiczną działań. Podstawą do przeprowadzenia k.s. w samorządzie są przepisy ustaw o ustroju samorządu terytorialnego oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi muszą być obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą do przeprowadzenia k.s. w rządzie są przepisy ustaw o działach administracji rządowej, o radzie ministrów oraz o związkach zawodowych i o organizacjach pracodawców. Ogólne sformułowanie podstaw prawnych k.s. pozwala stosunkowo elastycznie wykorzystywać różne metody, np.: spotkania publiczne, zgłaszanie uwag na piśmie, wysłuchania publiczne, powołanie lokalnych ciał konsultacyjnych [ S. Mazur ].

Literatura: D. Długosz, J.J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005 ■ Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych: przewodnik dla samorządowców, red. A. Ferens, Warszawa 2010 ■ R. Marchaj, Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016.

Counterliczniki