Organ administracji publicznej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – rodzaj podmiotu wyodrębnionego w systemie władzy wykonawczej i administracji publicznej w celu realizacji określonych prawem zadań publicznych, głównie w formach władczych. W ujęciu ustrojowym o.a.p. muszą mieć następujące cechy: 1. są wyodrębnione organizacyjne, 2. są wyodrębnione kompetencyjne, 3. działają w imieniu i na rachunek podmiotu publicznoprawnego (np. państwa, wspólnoty samorządowej), w którego strukturze zostały wyodrębnione, 4. są uprawnione do korzystania ze środków władczych. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że organ ma określoną przez prawo formę, która czyni z niego pewną organizacyjną jedność i pozwala odróżnić od innych organów czy podmiotów administracji. O.a.p. określony jest w ten sposób poprzez swoją nazwę, sposób kreowania obsady personalnej i aparatu pomocniczego (urzędu administracji publicznej). Wyodrębnienie kompetencyjne oznacza określenie przez przepisy prawa zakresu działania, zadań do realizacji, uprawnień i obowiązków. Zakres kompetencji odróżnia o.a.p. od innych organów i podmiotów, przesądza o upoważnieniu i zobowiązaniu organu do działania i realizacji określonych → zadań publicznych oraz zakres jego odpowiedzialności. Korzystanie ze środków władczych przejawia się w uprawnieniu do stanowienia aktów prawnych mających moc obowiązującą, zagwarantowaną możliwością zastosowania środków przymusu państwowego w celu doprowadzenia do ich wykonania. Przyjmuje się różne klasyfikacje o.a.p. Podstawowym podziałem, związanym ze strukturą aparatu administracji publicznej w Polsce, jest rozróżnienie na: organy administracji państwowej, w tym rządowej, oraz organy administracji samorządowej. Ponadto wyróżnia się organy naczelne administracji, organy centralne i terenowe (lokalne), organy decydujące i pomocnicze, organy jednoosobowe (monokratyczne, np. minister, wójt) i kolegialne np. (rada ministrów, rada gminy). Funkcjonalne rozumienie o.a.p. przyjmowane jest w postępowaniu administracyjnym [ A. Mirska ].

Literatura: E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2013.

Counterliczniki