Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Roczny p.wsp. przyjmowany w formie uchwały przez organ stanowiący (np. radę miasta) jest, zgodnie z zapisami ustawy regulującej działalność trzeciego sektora i pożytku publicznego, obowiązkowy dla jednostek samorządu lokalnego od 2004 roku, a dla administracji rządowej od 2015 r. Przepisy wymagają, by p.wsp. był konsultowany z → organizacjami pozarządowymi. Roczny p.wsp. musi zawierać następujące elementy: cel główny i cele szczegółowe; zasady współpracy; zakres przedmiotowy; formy współpracy; priorytetowe zadania publiczne; okres realizacji; sposób realizacji; wysokość środków przewidzianych na realizację; sposób oceny realizacji; informacje o sposobie tworzenia oraz o przebiegu konsultacji; tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach grantowych. Powinien dotyczyć różnych form współpracy – nie tylko zlecania zadań publicznych – oraz obejmować wszystkie podmioty trzeciego sektora z danego obszaru. Jednostki administracji publicznej mogą także przyjmować nieobligatoryjne wieloletnie plany współpracy (→ zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi) [ I. Macek ].

Literatura: Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa 2012, http://siecsplot.pl/wp-content/uploads/2019/04/Model_poradnik_Splot.pdf ■ Poradnik: Na czym polega współpraca merytoryczna administracji z organizacjami pozarządowymi?, https://poradnik.ngo.pl/na-czym-polega-wspolpraca-merytoryczna-administracji-z-organizacjami-pozarzadowymi [dostęp: styczeń 2020].

Counterliczniki