Sejmik województwa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

SEJMIK WOJEWÓDZTWA – organ stanowiący i kontrolny samorządowego województwa. Pochodzi z samorządowych wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, odbywających się w głosowaniu tajnym. Kadencja s.woj. trwa pięć lat, licząc od dnia elekcji. S.woj. jest organem o kompetencji ogólnej, uprawnionym do podejmowania i realizowania wszystkich spraw zastrzeżonych do zakresu działania samorządowego woj. Do wyłącznej właściwości s.woj. należy stanowienia aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu woj. oraz podejmowanie uchwał dotyczących: zasad gospodarowania mieniem woj., zasad i trybu korzystania z woj. obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; strategii rozwoju woj. oraz programów wojewódzkich; planów zagospodarowania przestrzennego; budżetu woj.; przepisów odnoszących się do podatków i opłat lokalnych; określania zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych woj.; trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej; szczegółowości układu wykonawczego budżetu samorządowego woj.; spraw majątkowych samorządowego woj.; rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu woj., sprawozdań finansowych woj. oraz sprawozdań z wykonania wieloletnich programów woj.; udzielania lub nieudzielania absolutorium zarządowi woj. z tytułu wykonania budżetu samorządowego woj.; wyboru i odwołania zarządu woj. oraz ustalania wynagrodzenia marszałka woj., rozpatrywania sprawozdań z działalności zarządu woj.; powoływania i odwoływania – na wniosek marszałka woj. – skarbnika woj.; powierzania zadań samorządu woj. innym jednostkom samorządu terytorialnego; tworzenia związków, stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich; przepisów odnoszących się do organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu woj. S.woj. podejmuje uchwały w sprawie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa” oraz uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej. Pracami s. kieruje wybierany przez s. przewodniczący, przy współpracy (od jednego do trzech) zastępców. Posiedzenia s.w. zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie nadzwyczajne może wnioskować zarząd woj. bądź grupa co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Radni pracują na posiedzeniach plenarnych rady oraz merytorycznych komisji. (→organ stanowiący i kontrolny samorządu terytorialnego) [ J. Wojnicki ].

Literatura: H. Izdebski, Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014 ■ E. Nowacka, Samorząd terytorialny w ustroju państwa, Warszawa 2003 ■ E. Zieliński, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Counterliczniki