Skuteczność

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – stopień realizacji celów (skutków), czyli stopień, w jakim planowane efekty są osiągnięte w planowanym czasie. Efektami tymi mogą być planowane działania (przykładowo: zorganizowanie imprezy sportowej), produkty (np. lekcje języka obcego), usługi (np. wypożyczanie rowerów) lub rezultaty (np. poziom znajomości języka obcego wśród mieszkańców). S. w ujęciu prakseologicznym jest podstawowym walorem sprawnego działania. Działanie skuteczne w znaczeniu prakseologicznym to działanie pozwalające na zbliżenie się do osiągnięcia określonego celu. W systemie zarządzania wartością publiczną s. odnosi się do relacji: produkt – rezultat i dotyczy stopnia osiągania zamierzonych rezultatów oraz wskazuje, czy dostarczane produkty przyczyniają się do realizacji priorytetów i celów. S. można rozpatrywać w ujęciu operacyjnym oraz strategicznym. W przypadku jednostek sektora publicznego s. w ujęciu operacyjnym oznacza stopień realizacji celów w okresie roku budżetowego. Z kolei s. w ujęciu strategicznym to stopień realizacji wieloletnich celów polityk publicznych lub stopień realizacji potrzeb rozwojowych danej społeczności. Miarami s. są wskaźniki stopnia realizacji celów (efekty faktycznie osiągnięte / efekty planowane) oraz wskaźniki będące relacją rezultatów do produktów (przykładowo: odsetek uczniów, którzy po trzech latach nauki języka angielskiego nabyli umiejętności językowe na poziomie B1) [ T. Strąk ].

Literatura: W. Kowal, Skuteczność i efektywność – zróżnicowanie i aspekty interpretacji, „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 4(157) ■ P. Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, Warszawa 2009 ■ T. Strąk, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Warszawa 2012.

Counterliczniki