Statut powiatu

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

STATUT POWIATU – akt prawa miejscowego zawierający przepisy ustrojowo-organizacyjne obowiązujące w powiecie. Przepisy s.pow. regulują organizację, zakres i sposób działania powiatu. Uchwalenie s.pow. należy do wyłącznej właściwości rady powiatu, która jest w tym zakresie związana przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawami, które przesądzają o ustroju powiatu. S.pow. nie powinien stanowić wprost powtórzenia przepisów ustawy, nie może również zawierać regulacji z nią sprzecznych. S.pow. określa w szczególności organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę. Oznacza to, że reguluje kwestie dotyczące zwoływania sesji rady powiatu, przygotowania do sesji, zasad głosowania, podejmowania uchwał, statusu radnego. Ponadto określa zasady tworzenia i działania klubów radnych powiatu. W s.pow. uregulowana jest wewnętrzna organizacja komisji rewizyjnej oraz jej uprawnienia, czyli zasady i tryb przeprowadzania kontroli i sprawozdań z prac oraz zasady dotyczące protokołów, wniosków pokontrolnych i obradowania komisji. W s.pow. można określić herb i flagę powiatu. W s.pow. określona jest organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy zarządu powiatu, a także kwestia wyboru starosty, wicestarostów i pozostałych członków zarządu. Akt ten reguluje również zasady dostępu mieszkańców do dokumentów oraz korzystania z nich. S.pow. podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (→akty prawa miejscowego stanowione przez powiat) [ S. Kozłowski ].

Literatura: D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015.

Counterliczniki