Stowarzyszenia gmin

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

STOWARZYSZENIA GMIN – tworzone są przez gminne jednostki samorządu terytorialnego (ale w ich skład mogą wchodzić także powiaty i województwa) w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Zasady, organizację i tryb pracy reguluje statut. Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane utworzeniem s.gm. wypracowują zasady przyszłego funkcjonowania. Procedurę utworzenia s.g. rozpoczyna uchwała walnego zgromadzenia dotycząca tworzenia s.gm. (lub przystąpienia do istniejącego). Za wykonanie uchwały odpowiada organ wykonawczy gminy. S.gm. są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego – w części dotyczącej stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podstawowymi celami s.gm. są: wspólne wykonywanie zadań publicznych polegające na upowszechnianiu idei samorządu terytorialnego, wypowiadanie się na temat projektowanych regulacji dotyczących tego szczebla samorządu terytorialnego, realizowanie innych działań publicznych, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz gmin-członków stowarzyszenia, identyfikowanie wspólnych interesów i wymiana informacji. Przysługujące gminom uprawnienia mogą być realizowane m.in. poprzez udział w pracach komisji sejmowych bądź → Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. S.gm. mogą uzyskać status → organizacji pożytku publicznego, co pozwala na podejmowanie szerokiej współpracy z organami administracji publicznej. S.gm. jako → organizacja pozarządowa może wchodzić w skład → partnerstwa publiczno-prywatnego [ A. Bejma ].

Literatura: E. Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016.

Counterliczniki