Urząd

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

URZĄD – zespół osób i środków rzeczowych przeznaczony do wykonywania władzy publicznej, w określonym prawem zakresie. U. jest powiązany z → organem administracji publicznej i stanowi wsparcie merytoryczne i specjalistyczne oraz aparat pomocniczy, by organ mógł wykonywać swoje zadania w należyty sposób. Jest to również wyodrębniona część administracji publicznej, mająca własną nazwę i własne kierownictwo, które ma możliwość wydawania poleceń służbowych. U. występują na szczeblu centralnym, stanowiąc zaplecze dla organów państwowych: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezydenta RP, ministerstwa itp. Kolejna grupa to u., które wspomagają specjalistyczne centralne organy administracji rządowej podporządkowane prezesowi rady ministrów, ministrom lub radzie ministrów, jakimi są kierownicy służb, inspekcji, straży, komisji, dyrekcji, agencji, urzędów itp. W wykonywaniu zadań pomagają im urzędy: np. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Komenda Główna Policji, Główny Urząd Miar, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Lotnictwa Cywilnego. Mają one swoje przedstawicielstwa i organy w terenie. W części tworzą również administrację zespoloną na szczeblu województwa i powiatu. Na szczeblu wojewódzkim u. wspierają organy zarówno rządowe – wojewodę (urząd wojewódzki), jak i władze samorządowe – zarząd województwa z marszałkiem na czele oraz sejmik (urząd marszałkowski). Na szczeblu lokalnym służą samorządowym organom gminnym – wójtom i radom gmin (urząd gminy), miejskim – burmistrzom i prezydentom miast oraz radom miast (urząd miasta) czy jednostkom pomocniczym gminy (urząd dzielnicy), a także powiatowym – zarządom powiatu ze starostą na czele oraz radom powiatów (starostwo powiatowe) [ A. Jarosz ].

Literatura: M. Czyżak, Podstawy organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2016 ■ E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009 ■ J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

Counterliczniki