Wybory do sejmiku województwa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA – są powszechne, równe, bezpośrednie, odbywają się w głosowaniu tajnym, w ramach wyborów samorządowych zarządzanych przez prezesa rady ministrów, co pięć lat, nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż na trzy miesiące przed upływem kadencji rad. Liczbę radnych wybieranych do s.woj. ustala, odrębnie dla każdego województwa, wojewoda, po porozumieniu z wojewódzkim komisarzem wyborczym. Ustalenie liczby radnych dla każdego s.woj. następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców, na koniec roku poprzedzającego rok wyborczy. Jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do s.woj. zarejestrowana liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie mandatów w danym okręgu wyborczym – wyborów się nie przeprowadza, a radnymi zostają zgłoszeni kandydaci na mocy decyzji danej wojewódzkiej komisji wyborczej. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru s.woj. wybiera się od pięciu do piętnastu radnych. Wybory do s.woj. przeprowadzają – pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych – wojewódzkie komisje wyborcze, powiatowe komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze. Listy kandydatów, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zgłasza się do wojewódzkiej komisji wyborczej najpóźniej w 40. dniu przed dniem elekcji do godziny 24. Głosowanie przeprowadza się między godziną 7 a 21 w dzień wolny od pracy. Wyniki wyborów podaje do publicznej wiadomości wojewódzka komisja wyborcza, możliwie jak najszybciej. Przy obsadzie mandatów radnych – w wyborach do s.woj. zastosowanie ma metoda proporcjonalna z wykorzystaniem systemu d’Hondta. W elekcji radnych s.woj. zastosowanie ma klauzula zaporowa (tzw. próg wyborczy) – 5% ważnie oddanych głosów. Protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia elekcji. Sąd okręgowy rozpatrując protest wyborczy rozstrzyga jednocześnie o ważności wyborów danego organu samorządowego oraz ważności wyboru poszczególnych radnych [ J. Wojnicki ].

Literatura: Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013 ■ K.W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.

Counterliczniki