Zadania własne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ZADANIA WŁASNE – dotyczą całości spraw publicznych o znaczeniu lokalnym (gmina, powiat) bądź regionalnym (województwo), z wyłączeniem tych, które zostały zastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów. Obejmują zaspokajanie wszystkich potrzeb wspólnoty samorządowej (a więc potrzeb wspólnych, nie będących jedynie sumą rzeczywistych potrzeb indywidualnych), które jednostka samorządu terytorialnego wykonuje samodzielnie, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z.wł. dzielimy na: 1. obowiązkowe – jednostki samorządu terytorialnego nie mogą zrezygnować z ich realizacji, gdyż są one prawną gwarancją równości ludzi wobec prawa w ich dążeniu do równego dostępu do świadczeń w skali całego kraju, bez względu na miejsce zamieszkania; 2. fakultatywne – jednostki samorządu terytorialnego realizują je w takim zakresie, jak to jest możliwe w zależności od środków. Według Zygmunta Niewiadomskiego zadania własne możemy podzielić na zadania z zakresu infrastruktury technicznej (np. drogi, wodociągi, unieszkodliwianie odpadów, lokalny transport zbiorowy), z zakresu infrastruktury społecznej (np. edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, upowszechnianie kultury), z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (np. ochrona przeciwpowodziowa czy przeciwpożarowa), z zakresu ładu przestrzennego i ekologii (np. miejscowe planowanie przestrzenne, zieleń gminna, zadrzewianie) (→zadania publiczne; zadania zlecone) [ J. Itrich-Drabarek ].

Literatura: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016; H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014; Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 6: Podmioty administrujące, Warszawa 2011.

Counterliczniki