Zarząd powiatu

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ZARZĄD POWIATU – kolegialny organ wykonawczy powiatu, powoływany przez radę powiatu na wniosek → starosty. W skład z.pow. wchodzą: starosta (jako jego przewodniczący), wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu. Rada powiatu wybiera najpierw starostę, a następnie – na jego wniosek – pozostałych członków zarządu. Skład z.pow. liczy od trzech do pięciu osób (wliczając osobę starosty). Wybór z.pow. powinien być dokonany w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów rady. Niewybranie zarządu w ustawowym terminie skutkuje rozwiązaniem rady powiatu z mocy prawa oraz zarządzeniem przez wojewodę przedterminowej elekcji r.pow. Do kompetencji z.pow. należy: przygotowania projektów uchwał r.pow.; wykonywanie uchwał r.pow.; gospodarowanie mieniem komunalnym pow.; wykonywanie budżetu pow.; zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Członkostwa w z.pow. nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego (radzie gminy, sejmiku województwa, zarządzie województwa) lub sprawowaniem mandatu wójta, z zatrudnianiem w administracji rządowej, a także z wypełnianiem mandatu parlamentarzysty. Członek z.pow. nie musi być radnym. Z.pow. może zostać odwołany w dwóch przypadkach: obligatoryjnie w przypadku nieuzyskania w r.pow. → absolutorium za wykonanie budżetu, fakultatywnie (cały zarząd lub poszczególni członkowie z.pow.) – uchwałą r.pow., na wniosek złożony przez grupę co najmniej 2/5 ustawowego składu rady, z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium. R.pow. może odwołać zarząd (lub poszczególnych jego członków) na mocy uchwały podjętej większością 3/5 ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym (→ organ wykonawczy samorządu terytorialnego) [ J. Wojnicki ].

Literatura: H. Izdebski, Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014 ■ K. Koc, Powiat; przestrzeń władzy publicznej, Toruń 2013 ■ A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.

Counterliczniki