Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (ePUAP) – teleinformatyczna platforma służąca do wystandaryzowanej komunikacji pomiędzy obywatelami a jednostkami (podmiotami) tworzącymi system administracji publicznej w Polsce. Definicja legalna została określona w ustawie z 2005 r. powołującej ePUAP i stanowi, że jest to system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet. Platforma ePUAP zbudowana została w latach 2006–2008 w ramach projektu ePUAP–WKP, który zrealizowano w celu udostępnienia obywatelom usług świadczonych drogą internetową przez jednostki administracji publicznej. ePUAP daje instytucjom publicznym możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną. Platforma udostępnia im niezbędną infrastrukturę informatyczną do wystawiania kolejnych usług publicznych. Minister właściwy ds. informatyzacji zapewnia funkcjonowanie ePUAP, zamieszcza na ePUAP informację o adresach elektronicznych skrzynek podawczych udostępnionych przez podmioty publiczne oraz administruje danymi osobowymi użytkowników platformy. ePUAP udostępnia katalog zawierający informacje o usługach, a w szczególności: podstawę prawną usługi, jej nazwę, cel i odbiorców usługi, jej kategorię oraz nazwę i umiejscowienie usługodawcy według podziału administracyjnego kraju. Podmioty publiczne mogą wykorzystywać do świadczenia usług w postaci elektronicznej w szczególności następujące funkcje ePUAP: tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych przez osoby fizyczne i podmioty; przesyłanie dokumentów elektronicznych; wymiana danych między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi; identyfikacja użytkowników i rozliczalność ich działań; weryfikacja podpisu elektronicznego; tworzenie usług podmiotu publicznego lub usług kilku podmiotów publicznych współdziałających ze sobą, zbudowanych na podstawie dwóch lub więcej usług; obsługa płatności elektronicznych; potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP; weryfikacja zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem określonym w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych; wystawianie: urzędowego poświadczenia odbioru, elektronicznego poświadczenia opłaty, elektronicznego znacznika czasu – z uwzględnieniem funkcjonalności ePUAP gwarantujących niezaprzeczalność tych poświadczeń. Korzystanie z platformy ePUAP wymaga założenia konta [ K. Mroczka ].

Literatura: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP. Geneza projektów, [online] http://www.kpi.uksw.edu.pl/sites/default/files/ePUAP_geneza_projektow.pdf [dostęp: wrzesień 2017] ■ M. Matuszewska-Maroń, K. Oskory, Platforma ePUAP krok po kroku, „E-mentor” 2012, nr 3.

Counterliczniki