Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) – jeden z funduszy strukturalnych, który ma na celu niwelowanie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy regionami w UE, utworzony w 1975 r. Przedsięwzięcia realizowane w ramach EFRR polegają na wspomaganiu rozwoju i strukturalnym dostosowywaniu regionów opóźnionych w rozwoju oraz na udziale w dokonywaniu przekształceń upadających regionów przemysłowych. Wraz z → Europejskim Funduszem Spójności, na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE, EFRR ma za zadanie realizację projektów w sferach inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia służących umocnieniu rynku pracy i gospodarek regionalnych oraz europejskiej współpracy terytorialnej służącej umocnieniu współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w UE. Środki pochodzące z EFRR są przydzielane do trzech kategorii regionów: 1. lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca przekracza 90% średniej UE; 2. znajdujące się w fazie przejściowej, których PKB na mieszkańca wynosi od 75% do 90% średniej UE; 3. słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest mniejszy niż 75% średniej UE. Intensywność wsparcia w przypadku projektów finansowanych przez EFRR dostosowana jest do rozwoju danego regionu. W regionach słabej rozwiniętych EFRR może finansować do 85% kosztów projektu, w tych znajdujących się w fazie przejściowej – do 60%, a w lepiej rozwiniętych – do 50%. Inwestycje realizowane dzięki środkom z EFRR dotyczą czterech priorytetów przyczyniających się do realizacji strategii „Europa 2020”: innowacji i badań, agendy cyfrowej, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarki niskoemisyjnej. Stopień koncentracji środków z EFRR w tych priorytetach jest różny w zależności od kategorii regionu, któremu udziela się wsparcia. Ponadto co najmniej 5% zasobów EFRR dla każdego państwa członkowskiego przeznacza się na działania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich związane z realizacją wyzwań gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych stojących przed obszarami miejskimi [ T. Kownacki ].

Literatura: J. Lecarte, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 06/2017, [online] http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.2.html [dostęp: wrzesień 2017].

Counterliczniki