Euroregion

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

EUROREGION (ang. Euroregion) – wyszczególniony obszar transgranicznej współpracy regionalnej w Europie. Euroreg. nie są obszarami wydzielonymi spod jurysdykcji i administracji państwowej, nie naruszają granic, ich statuty i działalność nie mogą być sprzeczne z ustawodawstwem państwowym ani z obowiązującymi umowami międzynarodowymi. Podstawowym i najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady relacji i współpracy ponadgranicznej jest Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi (1980, ratyfikowana przez Polskę w 1993). Pierwsze euroreg. tworzone były w Europie Zachodniej w końcu lat pięćdziesiątych XX w. Najstarszy euroreg. został ustanowiony w 1958 r. na pograniczu niemiecko-holenderskim; najstarszy euroreg. z polskim udziałem to Euroregion Nysa (polsko-niemiecko-czeski) założony w 1991 r. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. euroreg. zaczęły powstawać również w Europie Środkowo-Wschodniej. Do 2017 r. utworzono ich ponad 100. Euroreg. tworzone są najczęściej w celu wspólnego rozwiązywania lokalnych problemów o charakterze transgranicznym (ochrona czy odbudowa środowiska naturalnego, przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym), a także ze względu na potrzebę wspierania rozwoju gospodarczego (przygranicznego ruchu i lokalnej turystyki tych obszarów, budowy lub rozbudowy infrastruktury przygranicznej) czy tworzenia pola współpracy dla kontaktów między ludźmi z różnych krajów. Projekty rozwoju regionalnego oraz współpracy przygranicznej były od dawna istotnym elementem polityki UE, szczególnie w zakresie rozwoju regionalnego. Idea jednoczącej się Europy regionów wciąż jest ważną częścią integrowania w zakresie społecznym i gospodarczym państw UE. Od wielu lat UE przeznacza na ten cel liczne fundusze i wspiera ten rozwój poprzez inicjatywy wspólnotowe [ M. Kaczorowska ].

Literatura: Euroregiony: mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000 ■ J.P. Gwizdała, Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74, t. 2 ■ W. Malendowski, M. Ratajczak, Euroregiony: polski krok do integracji, Wrocław 2000.

Counterliczniki