Komitet do Spraw Europejskich

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 15:17, 21 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KOMITET DO SPRAW EUROPEJSKICH (KSE) – organ decyzyjny w systemie koordynacyjnym polskiej polityki europejskiej, działa od 1 stycznia 2010 r. W jego skład wchodzą: jako przewodniczący minister właściwy ds. członkostwa RP w UE reprezentowany przez → sekretarza ds. europejskich (sekretarza stanu w MSZ), członkowie rady ministrów (których reprezentować mogą ich zastępcy w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu), szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (który może być reprezentowany przez wyznaczonego przez niego sekretarza lub podsekretarza stanu w KPRM) oraz Prezes Prokuratorii Generalnej RP (albo wyznaczony przez niego wiceprezes Prokuratorii). W posiedzeniach Komitetu może również uczestniczyć prezes rady ministrów, który jest wówczas przewodniczącym KSE. W pracach KSE biorą też udział zapraszani na jego posiedzenia przedstawiciele innych instytucji, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć. KSE nie ma własnych kompetencji i działa na podstawie upoważnień udzielanych przez radę ministrów. Można je skatalogować w dwóch grupach: rozstrzygających i uzgadniających. Pierwszy katalog kompetencji pozwala członkom KSE na rozstrzyganie w takich kwestiach, jak: instrukcje na posiedzenia Rady UE, posiedzenia Stałych Przedstawicieli COREPER I oraz COREPER II oraz sprawozdania z tych posiedzeń; informacje o stanowisku RP na posiedzenia RE oraz o wynikach tych posiedzeń; projekty inicjatyw i stanowisk w sprawach związanych z funkcjonowaniem i polityką UE; stanowiska dotyczące dokumentów UE podlegających konsultacjom z państwami członkowskimi oraz ich oceny sformułowane przez właściwe instytucje lub inne organy UE; stanowiska rządu RP do aktów ustawodawczych i dokumentów nieustawodawczych UE; założenia do projektów odpowiedzi dla KE w sprawach związanych z naruszeniem prawa przez Polskę; założenia do stanowisk RP w postępowaniach przed organami sądowymi UE; poziom przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa RP w UE; kwestie informowania społeczeństwa o procesach integracji europejskiej i członkostwie RP w UE; informacje na temat wykorzystania przez RP mechanizmów wsparcia finansowego UE i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA); dokumenty związane z koordynacją wdrażaniem prawa UE do polskiego systemu prawa, o współpracy RM z sejmem i senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE oraz dokumenty związane z przygotowaniami i obsługą przewodnictwa Polski w Radzie UE; decyzje dotyczące zatwierdzania kandydatur m.in. na stanowiska ekspertów narodowych w instytucjach UE. Ponadto członkowie KSE zgodnie z kompetencjami drugiego katalogu uzgadniają: kwestie dotyczące projektów założeń do aktów prawnych transponujących prawo UE do polskiego systemu prawa, jak również same projekty tych aktów; stanowiska RP wobec projektów umów międzynarodowych ustanawiających UE lub umów określających zasady ich działania; stanowiska RP przedstawiane w RE; skargi kierowane w imieniu RP do organów sądowych UE; dokumenty o charakterze strategicznym dotyczące działania RP w ramach UE. Obrady w ramach KSE poprzedzane są spotkaniami zespołu roboczego ds. prac KSE. Obsługę prac KSE zapewnia sekretarz pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Departamentu Komitetu ds. Europejskich, w ramach którego wykonuje swoje zadania. Posiedzenia KSE odbywają się w stałych terminach raz w tygodniu [ T. Kownacki ].

Literatura: R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red. nauk.), Z. Duniewska, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2016.

Counterliczniki