Marszałek województwa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 23:47, 7 October 2021 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA – przewodniczący kolegialnego organu wykonawczego (zarządu) w samorządowym województwie. Wyboru m.woj. dokonuje się podczas sesji sejmiku w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych sejmiku województwa (kandydat nie musi być radnym). Do kompetencji m.woj. należy wykonywanie obowiązków kierownika urzędu marszałkowskiego, zwierzchnika służbowego pracowników samorządowych zatrudnionych w tym urzędzie oraz kierowników woj. samorządowych jednostek organizacyjnych. Nie jest organem samorządowego woj. (są nimi: sejmik woj. oraz zarząd woj.). M.woj. pełni obowiązki organu, wydając decyzje indywidualne w sprawach z zakresu administracji publicznej. Do zadań m.woj. należą: organizowanie pracy zarządu woj. oraz urzędu marszałkowskiego; wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników woj. samorządowych jednostek organizacyjnych; kierowanie bieżącymi sprawami woj.; sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez sekretarza woj., skarbnika woj. oraz dyrektorów poszczególnych departamentów urzędu marszałkowskiego; reprezentowanie samorządowego woj. na zewnątrz; zarówno w relacjach z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, jak i w kontaktach z jednostkami samorządów lokalnych i regionalnych innych państw; podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości zarządu woj. w sprawach niecierpiących zwłoki: związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne; wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości samorządu woj., jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej (→ sejmik samorządowy) [ J. Wojnicki ].

Literatura: M. Barański i in., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007 ■ A. Borodo, Samorząd terytorialny: system prawnofinansowy, Warszawa 2008 ■ E. Nowacka, Władza samorządu lokalnego, Warszawa 2012.

Counterliczniki