Nabór

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

NABÓR – mechanizm (system) prawny zatrudniania pracowników administracji publicznej oparty na określonych standardach i wytycznych. Jest jednym z najistotniejszych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Zgodnie ze standardami służby publicznej, zatrudnieni w administracji publicznej (m.in. w administracji samorządu terytorialnego czy w ramach korpusu → służby cywilnej) muszą przejść procedurę kwalifikacyjną, która wyłania najlepszych – profesjonalistów, fachowców, mających predyspozycje do pracy w administracji, rzetelnych, lojalnych wobec państwa i życzliwych dla obywatela. Procedura kwalifikacyjna ma wyłaniać osoby o określonych cechach, wiedzy i umiejętnościach, co podniesie efektywność i sprawność działania całego aparatu wykonawczego państwa. Ramy prawne organizacji n. do administracji publicznej w Polsce determinowane są również przez międzynarodowe przepisy, akty wykonawcze, standardy i wytyczne określone m.in. w: Traktacie o UE, Karcie Praw Podstawowych, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczących statusu pracowników publicznych w Europie, zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy określających kodeks etyczny urzędników państwowych (→ prawo dostępu do służby publicznej; służba cywilna; pracownicy samorządowi; urzędnik) [ K. Mroczka ].

Literatura: J. Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010 ■ K. Mroczka, Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa, Warszawa 2015 ■ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2000 r., sygn.: K.21/99, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy” 2000, nr 4.

Counterliczniki