Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 15:02, 23 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (PARPA) – agencja rządowa odpowiedzialna za inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z → organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązana do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych. Jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu ministra właściwego ds. zdrowia. PARPA prowadzi działania w zakresie: 1. profilaktyki – opracowywania standardów usług i wdrażania nowych metod rozwiązywania problemów alkoholowych, 2. lecznictwa odwykowego – inicjowania, koordynowania i nadzoru, 3. działalności informacyjno-edukacyjnej, 4. współpracy międzynarodowej z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych, 5. prowadzenia badań, przygotowywania raportów, analiz i ekspertyz dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 6. inicjowania projektów aktów prawnych oraz planów działań w zakresie polityki dotyczącej profilaktyki problemów alkoholowych, 7. udzielania merytorycznego wsparcia instytucjom, placówkom i osobom zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań. Celem działania PARPA jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki oraz opracowanie, koordynowanie i monitorowanie wykonania → Krajowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z projektem podziału środków na jego realizację. Większość prowadzonych i koordynowanych działań finansowana jest w formie dotacji dla organizacji pozarządowych. PARPA realizuje krajowe programy profilaktyczne dotyczące: 1. zwiększania dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, 2. wdrażania do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji, 3. rozwijania profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych, 4. doskonalenia i rozwijania pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych, 5. rozwijania form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych, 6. wspierania społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych, 7. prowadzenia i wspierania edukacji publicznej, 8. monitorowania narodowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania strategii regionalnych [ A. Bejma ].

Literatura: M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Zdrowie publiczne w Polsce, Warszawa 2013.

Counterliczniki