Rozliczalność

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 16:01, 15 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ROZLICZALNOŚĆ (ang. accountability) – 1. zasada koncepcji → Tomaszewski - dobrego rządzenia oraz 2. zasada → kontroli zarządczej. W ramach dobrego rządzenia rozliczalność jest to zdolność do wskazania instytucji odpowiedzialnej za dane działanie, a tym samym możliwość rozliczenia jej z podejmowanych inicjatyw. R. wiąże się ściśle z przejrzystością, odnosi się do funkcjonowania instytucji kontroli i nadzoru, a także zdolności mediów do kontroli poczynań władz państwowych (wolność mediów). Szeroko rozumiana r. odnosi się do odpowiedzialności politycznej za prowadzenie polityk publicznych, co umożliwia ugruntowane i funkcjonujące mechanizmy demokratyczne, jak również możliwość dokonywania obiektywnej oceny skuteczności i efektywności działania, co gwarantuje czytelny podział kompetencji przy realizacji zadań państwa. W świetle standardów funkcjonowania sektora finansów publicznych w ramach tzw. kontroli zarządczej r. rozumie się jako obowiązek przedstawiania sprawozdania ze swojej działalności oraz rozliczenia się z nałożonych zadań. Zasada r. wykracza poza tradycyjną sprawozdawczość finansową i budżetową. W szerszym rozumieniu „rozliczenie się” obejmuje odpowiedź na pytania o skuteczność, oszczędność, legalność, terminowość i adekwatność podjętych działań oraz ich efektów w stosunku do celów i potrzeb. W perspektywie zasad wiążących najwyższe organy kontroli i audytu r. rozumie się jako proces, za sprawą którego organizacje publiczne i działające wewnątrz nich osoby rozlicza się z odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania, w tym za obsługę przez nie funduszy publicznych oraz wszelkie aspekty wykonania zadań [ Ł. Małecki-Tepicht ].

Literatura: Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008 ■ T. Mering, Pomiar jakości rządzenia (governance), [w:] Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, red. E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa 2017 ■ Ministerstwo Finansów, Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie, Warszawa 2012.

Counterliczniki