Rządowa administracja wyznaniowa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 16:06, 25 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

RZĄDOWA ADMINISTRACJA WYZNANIOWA – organy w strukturach administracji rządowej właściwe w zakresie rozstrzygania spraw związanych z realizacją wolności sumienia i religii, która przysługuje jednostkom i związkom wyznaniowym (zw.wyzn.). Tego typu organy nadzorcze istnieją w państwach o różnych ustrojach politycznych. Ich struktura, zakres kompetencji i charakter nadzoru (represyjny, prewencyjny lub informacyjny) wynikają m.in. z przyjętego w danym kraju modelu relacji państwo–kościół (model powiązania lub rozdziału). Centralna administracja wyznaniowa (adm.w.) może być umiejscowiona: 1. w odrębnym ministerstwie ds. religii czy ds. kościelnych; 2. w wyodrębnionym organie (np. komitet, urząd, pełnomocnik), który podlega rządowi lub jednemu ministerstwu; 3. w ministerstwie, które ma w swojej gestii adm.w. (np. edukacji, sprawiedliwości, kultury, spraw wewnętrznych) – to ostatnie rozwiązanie stosuje większość państw w świecie. W Polsce od 1919 r. stosowano wariant drugi i trzeci. Od 2015 r. wyspecjalizowanym centralnym organem adm.w. jest minister właściwy ds. wewnętrznych. Innym ministrom (np. właściwym ds. edukacji, finansów, spraw zagranicznych, obrony narodowej, polityki społecznej, zdrowia) przysługują uprawnienia nadzorcze, gdy działalność zw.wyzn. wchodzi w zakres ich właściwości przedmiotowej. Funkcje terytorialnych organów adm.w. pełnią wojewodowie. Nadzór dotyczy głównie powstawania zw.wyzn., działalności kultowej poza miejscami kultu, tworzenia przez zw.wyzn. nowych jednostek organizacyjnych, powoływania cudzoziemców na stanowiska kierownicze w zw.wyzn. Obsługę zadań w zakresie wyznań religijnych realizuje: dla ministra właściwego ds. wewnętrznych – Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, dla wojewody – wydział spraw obywatelskich i migracji urzędu wojewódzkiego [ B. Górowska ].

Literatura: P.A. Leszczyński, Administracja wyznaniowa wybranych państw współczesnych – zarys zagadnienia, [w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego: materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004 ■ K. Walczuk, Rządowa administracja wyznaniowa w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, nr 9.

Counterliczniki