Starosta

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

STAROSTA – członek → zarządu powiatu (z.pow.) – kolegialnego organu wykonawczego w powiecie, stojący na jego czele, wybierany przez radę powiatu. Nie jest zaliczany do organów powiatu (pow.) – są nimi: rada powiatu i zarząd powiatu. S. ma uprawnienia organu powiatu, gdy wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości pow. Do kompetencji starosty należy organizacja pracy z.pow. i starostwa powiatowego, w tym: zwoływanie posiedzeń z.pow., przygotowanie materiałów niezbędnych na posiedzenia z.pow., obsługa techniczna posiedzeń z.pow. oraz inne sprawy uznane za niezbędne przez z.pow.; organizowanie pracy starostwa – pełnienie obowiązków kierownika urzędu. Ponadto do s. należy: kierowanie bieżącymi sprawami pow. (wykaz związanych z tym zadań powinien być szczegółowo wymieniony w statucie pow.); reprezentowanie pow. na zewnątrz, zarówno w relacjach z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, jak i w kontaktach z odpowiednimi jednostkami samorządów lokalnych i regionalnych innych państw; podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości z.p. w sprawach niecierpiących zwłoki: związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne. W ramach zarządzania kryzysowego do zadań s. należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie pow.; realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego oraz realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej [ J. Wojnicki ].

Literatura: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016 ■ K. Koc, Powiat; przestrzeń władzy publicznej, Toruń 2013 ■ E. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2005.

Counterliczniki