Zadania powiatu

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ZADANIA POWIATU – ustawowo określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Powiat pełni funkcję uzupełniającą i wyrównawczą w stosunku do gmin w zakresie realizowanych zadań, katalog tych zadań jest prawnie określony. Kategorie z.pow. to: 1. infrastruktura techniczna, 2. infrastruktura społeczna, 3. bezpieczeństwo obywateli i ład; 4. rolnictwo, leśnictwo i gospodarka wodna, 5. promocja powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi, wspieranie idei samorządności. Do poszczególnych wymienionych grup z.pow. należą zwłaszcza: 1. zarządzanie drogami powiatowymi, transportem zbiorowym, wydawanie prawa jazdy, opiniowanie lokalizacji autostrad; 2. polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, zwalczanie alkoholizmu, przeciwdziałanie epidemiom, kampanie przeciw narkomanii, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, utrzymanie szpitali powiatowych, kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami, turystyka, edukacja – szkoły ponadpodstawowe, budowa i prowadzenie obiektów szkolnych; 3. zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, sprawy z zakresu obronności; 4. ochrona środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Do z.pow. należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży (→zadania publiczne) [ E. Szulc-Wałecka ].

Literatura: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009 ■ H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna: zagadnienia ogólne, Warszawa 2004

Counterliczniki