Feminizacja administracji publicznej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

FEMINIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – odnosi się do nadreprezentacji kobiet w stosunku do mężczyzn zatrudnionych w administracji publicznej. Pojęcie opisuje również specyfikę zatrudnienia kobiet w administracji publicznej, która oparta jest na segregacji zawodowej polegającej na skoncentrowaniu kobiet wokół stanowisk mniej prestiżowych i gorzej płatnych. Segregacja zawodowa kobiet w administracji publicznej występuje w wymiarze horyzontalnym (poziomym) i wertykalnym (pionowym): ta pierwsza dotyczy skoncentrowania kobiet w ramach niskiego szczebla kadry urzędniczej, natomiast druga – pionowa, przejawia się w utrudnionym awansie kobiet, w niskim ich udziale w procesach decyzyjnych oraz w kadrze kierowniczej. Przyczyną zjawiska f.a.p. są warunki pracy, które są korzystne dla kobiet ze względu na ich funkcję reprodukcyjną, takie jak: stabilność zatrudnienia, prawnie gwarantowana ochrona miejsca i warunków pracy, bezpieczeństwo fizyczne, warunki zdrowotne oraz możliwość dochodzenia swoich praw. Urzędnicy administracji publicznej są, jak wykazują badania struktury zatrudnienia, sfeminizowaną grupę zawodową, nazywaną w literaturze pink collars (różowe kołnierzyki). Pojęcie to używane jest dla określenia zawodów typowo kobiecych, które są mniej prestiżowe i gorzej płatne od pozostałych zawodów [ A. Komar ].

Literatura: A. Gromkowska-Melosik, Feminizacja zawodu nauczycielskiego – „różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 25 ■ P. Zwiech, Segregacja zawodowa kobiet w Polsce [w:] Szklany sufit i ruchome schody: kobiety na rynku pracy, red. M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, Warszawa 2011.

Counterliczniki