Gospodarka lokalna

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

GOSPODARKA LOKALNA – w znaczeniu ogólnym jest to określenie działań w sferze społecznej i gospodarczej umożliwiających osiągnięcie rozwoju danej jednostki samorządu gminnego przez wykorzystanie czynników rozwoju lokalnego. To proces, w którym władze lokalne stymulują rozwój gospodarczy danej jednostki terytorialnej przez wykorzystanie ich własnych zasobów, w tym także ludności oraz partnerów zewnętrznych (kapitał). W ujęciu czynnościowym g.l. podkreśla się, że jej celem jest rozwój społeczno-gospodarczy przejawiający się przede wszystkim poprzez: stałą poprawę jakości życia mieszkańców, napływ nowych i trwałych inwestycji oraz zwiększenie kreatywności mieszkańców, głównie w postaci innowacji gospodarczych, technologicznych, środowiskowych, przestrzennych, społecznych i kulturowych. Efektem rozwoju jest dostosowanie się g.l. do obowiązujących w jej otoczeniu standardów cywilizacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu i poszanowaniu własnej lokalnej specyfiki, czyli tzw. tożsamości ekonomiczno-przestrzennej. (→ wspólnota lokalna; gmina; rozwój lokalny) [M. Balcerek-Kosiarz]

Literatura: E. Farelnik, W. Wierzbicka, Miejska gospodarka lokalna w ujęciu holistycznym, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, A. Raszkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 332 ■ J.J. Parysek, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w:] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, red. J.J. Parysek, Poznań 1995.

Counterliczniki