Dokonanie

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 15:10, 17 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

DOKONANIE (ang. performance) – działanie lub efekt działania wykonywanego albo przez jednostkę, albo zbiorowo, z pewną określoną intencją. D. obejmuje zarówno efekty realizacji → zadań publicznych (oznaczające produkty, rezultaty, oddziaływanie i wpływ), jak i efekty dotyczące zwiększenia potencjału organizacyjnego jednostki i usprawnienia jej procesów. D. w literaturze z zakresu zarządzania publicznego i finansów publicznych definiuje się na ogół w czterech ujęciach: procesowym, instytucjonalnym, oczekiwanych efektów, osiągania trwałych i zrównoważonych efektów. W pierwszym przypadku termin d. (performance as production) utożsamiany jest ze zorganizowanym działaniem podejmowanym w celu realizacji zadań publicznych. Przykładami tak rozumianych d. są policyjne patrole bądź kampania promująca szczepienia. D. jako potencjał instytucjonalny (performance as competence / capacity) to ujęcie nakierowane na ocenę jakości potencjału instytucjonalnego organizacji. Opiera się na założeniu, że dobrze przygotowany i kompetentny wykonawca uzyskuje pożądane efekty. Trzecia perspektywa (performance as good results) utożsamia d. z osiągnięciem pożądanych efektów. W ostatniej perspektywie (performance as sustainable results) uwzględnia się zarówno działanie, jak i efekty oraz zdolność organizacji do trwałego dostarczania oczekiwanych efektów i ich stałej poprawy. Koncepcja osiągania trwałych i zrównoważonych efektów jest najnowsza (rozwija się od początku XXI w.) i jest ściśle związana z kompleksowymi systemami zarządzania jednostką publiczną, które w sposób zrównoważony uwzględniają zarówno konieczność doskonalenia potencjału, jak i efektów działalności [ T. Strąk ].

Literatura: Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Warszawa 2010 ■ T. Strąk, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Warszawa 2012 ■ Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, red. W. Misiąg, Warszawa 2005.

Counterliczniki