Informacja przetworzona

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 22:26, 17 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

INFORMACJA PRZETWORZONA – jest to informacja powstała na skutek zagregowania i opracowania posiadanych przez organ danych w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie → informacji publicznej. I.p. powstaje, gdy organ w momencie złożenia wniosku nie był w stanie udzielić stosownej odpowiedzi i został zmuszony do podjęcia dodatkowych czynności mających na celu wygenerowanie potrzebnej informacji. Przetworzenie jest działaniem, które nie ogranicza się wyłącznie do technicznego przeniesienia danych bądź zmiany formatu ich zapisu. Wymaga ono intelektualnego zaangażowania osoby przygotowującej informacje, które zwykle polega na odpowiedniej analizie i zredagowaniu danych, wiążę się ze zgromadzeniem, zorganizowaniem i sporządzeniem informacji, z działaniami organizacyjnymi i angażowaniem środków osobowych (mogą one zakłócać normalny tok działania podmiotu i utrudniać wykonywanie przypisanych mu zadań). Dlatego i.p. zostanie udzielona jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże szczególny interes publiczny. W przeciwnym razie zostanie wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji [ M. Szczegielniak ].

Literatura: P. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2014.

Counterliczniki