Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KRAJOWY SEJMIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – działające w latach 1990–1998 stowarzyszenie z siedzibą w Poznaniu, utworzone w Gdańsku z inicjatywy delegatów sejmików samorządowych z 48 województw (nie przystąpił sejmik województwa legnickiego). Zadaniem KSST było opracowywanie inicjatyw oraz projektów rozwiązań prawnych dotyczących samorządu, opiniowanie aktów prawnych w tym zakresie, wymiana doświadczeń gmin i związków gmin. Organami KSST były: Prezydium (w jego skład wchodzili przewodniczący sejmików wojewódzkich) oraz Zgromadzenie Ogólne (składające się z przewodniczących sejmików wojewódzkich oraz po jednym delegacie z każdego województwa). W ramach KSST utworzono w 1992 r. Krajowy Instytutu Badań Samorządowych oraz zgłoszono projekt nowelizacji ustawy samorządowej przewidujący utworzenie obligatoryjnej Krajowej Izby Samorządu Terytorialnego. Wzmocnieniu pozycji KSST sprzyjały m.in. przepisy ustawy 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, które uznały go za tymczasową reprezentację samorządu w zakresie projektu budżetu państwa. Reprezentacja ta ograniczała się tylko do projektów budżetu państwa „do czasu utworzenia ogólnopolskiej reprezentacji gmin na podstawie odrębnych przepisów”. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w ustawie z 1993 r. o finansowaniu gmin, które obowiązywały aż do wejścia w życie przepisów regulujących powstanie nowych jednostek samorządu terytorialnego – powiatów i województw (1 stycznia 1999). Wraz z ich powstaniem przestały istnieć wojewódzkie sejmiki samorządowe. KSST był także jednym z twórców powstałej w 1993 r. → Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – jego przedstawiciele zasiadali w niej do końca istnienia stowarzyszenia. KSST został zlikwidowany w 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej [ M. Jęczarek ].

Literatura: P. Buczkowski, Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego. Geneza. Organizacja. Działalność w I kadencji, [w:] Samorząd zorganizowany: II Kongres Samorządu Terytorialnego [Poznań 13–15.V.1994], Samorząd Terytorialny I Kadencji, t. 4, red. P. Buczkowski, Poznań 1994 ■ A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009 ■ I. Zahariasz, Geneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 12.

Counterliczniki